Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie ESN UŁ i w dalszych postanowieniach statutu zwane jest „Stowarzyszeniem” lub “Organizacją”.

 2. Stowarzyszenie działa przy Uniwersytecie Łódzkim.

 3. W kontaktach międzynarodowych Stowarzyszenie posługuje się nazwą “ESN UL Lodz”.

 4. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest Łódź. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innego państwa z poszanowaniem prawa tego państwa.

 5. Stowarzyszenie jest apolityczną organizacją członkowską, nie jest organizacją religijną i nie jest powiązane z żadną grupą ideologiczną.

 6. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji międzynarodowych i krajowych o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. Decyzję w tych sprawach podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

 7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich Członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników lub powierzać do wykonania prace zlecone.

 8. Stowarzyszenie działa zgodnie z:

  1. Obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej porządkiem prawnym.

  2. Obowiązującymi regulacjami Uniwersytetu Łódzkiego.

  3. Statutem Stowarzyszenia.

  4. Regulaminami organów Stowarzyszenia.

  5. Uchwałami władz Stowarzyszenia.


 

Rozdział 2

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 2

 1. Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Integracja kulturowa i socjalna studentów z zagranicy, którzy część swojej edukacji odbywają na polskich uczelniach wyższych.

 2. Pomoc studentom z zagranicy studiującym na Uniwersytecie Łódzkim.

 3. Wspomaganie międzynarodowych edukacyjnych i kulturalnych wymian studenckich.

 4. Pomoc studentom Uniwersytetu Łódzkiego wyjeżdżającym na studia za granicą.

 5. Reintegracja studentów Uniwersytetu Łódzkiego, którzy część swojej edukacji odbyli za granicą.

 6. Tworzenie warunków dla lepszego zrozumienia różnych kultur, narodowości, tradycji pośród studentów wywodzących się z różnych kręgów kulturowych lub różnych nacji.

 7. Wspieranie organizacji studenckich o podobnych celach statutowych i działaniach.

 8. Promowanie Polski, polskiej kultury za granicą oraz wśród studentów zagranicznych studiujących w Polsce.

 9. Promowanie Uniwersytetu Łódzkiego, jako miejsca atrakcyjnego pod względem poziomu i jakości kształcenia.

Promocja idei wolontariatu i praca na rzecz jego rozwoju.

 1. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 2. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

 3. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 4. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

 5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 6. Propagowanie turystyki i krajoznawstwa.

 7. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w wyżej wymienionej działalności.

 

§ 3

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. Działalność oświatową i informacyjną:

   1. Organizację szkoleń i konferencji na szczeblu lokalnym, krajowym
    i międzynarodowym.

   2. Udzielanie rzetelnej informacji o możliwościach studiowania oraz finansowania studiów za granicą.

   3. Organizację spotkań wymiany językowej.

  2. Działalność kulturalną:

   1. Organizację oraz wspieranie akcji, a także wyjazdów promujących polską kulturę na terenie kraju i za granicą.

   2. Wspieranie oraz koordynowanie projektów, które mają zwiększyć zainteresowanie Polską oraz polską kulturą, w tym organizowanie wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym i turystyczno-krajoznawczym.

   3. Organizacja imprez promujących kulturę innych krajów.

   4. Organizacja wymian studenckich i młodzieżowych.

  3. Współpracę z Erasmus Student Network AISBL, Stowarzyszeniem ESN Polska oraz innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych celach statutowych.

  4. Zorganizowanie i prowadzenie biura.






 

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 4

 1. Stowarzyszenie składa się z Członków:

  1. Zwyczajnych.

  2. Wspierających.

  3. Stowarzyszonych.

  4. Honorowych.

 

§ 5

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być studenci oraz absolwenci Uniwersytetu Łódzkiego.

 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje wsparcie merytoryczne, rzeczowe lub finansowe na rzecz Stowarzyszenia.

 3. Członkiem zwyczajnym lub wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji,  na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

 4. Członek zwyczajny może stać się Członkiem wspierającym również na swój wniosek,
  na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Zmiana kategorii członkostwa powoduje utratę praw i obowiązków, jakie członek posiadał będąc członkiem zwyczajnym.

 5. Członkiem stowarzyszonym staje się osoba fizyczna, która złożyła deklarację członkowską oraz opłaciła składkę członkowską.

 6. Członkiem stowarzyszonym może zostać obywatel polski, obywatel innego kraju mający miejsce zamieszkania na terenie Polski oraz obywatel innego kraju niemający miejsca zamieszkania na terenie Polski.

 7. Wzory deklaracji członkowskich zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia.

 8. Tytuł członka honorowego może zostać nadany przez Walne Zebranie Członków osobie fizycznej, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub 1/4 członków Stowarzyszenia.

 

§ 6

 1. Każdy Członek Stowarzyszenia ma prawo zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski oraz zapytania we wszystkich sprawach dotyczących Organizacji.

 2. Członkowie zwyczajni mają prawo do aktywnego brania udziału w pracach Stowarzyszenia oraz do biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Organizacji.

 3. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo do uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym.

 4. Każdy Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Organizacji oraz do dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

 5. Członek zwyczajny jest zobowiązany do brania udziału w działalności Stowarzyszenia
  i realizacji jego celów.

 6. Członkowie zwyczajni mają obowiązek opłacić składkę członkowską. 

 7. Członkowie zwyczajni i stowarzyszeni mają prawo otrzymania karty ESNcard.

 8. Do obowiązków Członka wspierającego należy wywiązywanie się z deklarowanego wsparcia merytorycznego, rzeczowego lub finansowego.

 

§ 7

 1. Wygaśnięcie członkostwa następuje na skutek:

  1. Rezygnacji złożonej do Zarządu Stowarzyszenia w formie dokumentowej.

  2. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

  3. Śmierci Członka lub utraty osobowości prawnej.

  4. Wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu złamania Statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, braku aktywności przez okres dłuższy niż 3 miesiące lub z powodu zaległości finansowych wobec Organizacji.

  5. Nieopłacenie składki członkowskiej.

 

§ 8

 1. Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w sprawach osobowych przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Do czasu rozpatrzenia odwołania, uchwała Zarządu o wykluczeniu Członka ulega zawieszeniu.

 2. Treść uchwał w sprawach osobowych jest przekazywana Członkom Stowarzyszenia, których dotyczą drogą elektroniczną.

 3. Termin do wniesienia odwołania wynosi 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Niezłożenie odwołania w terminie powoduje wygaśnięcie tego prawa.

 

Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia

§ 9

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zebranie Członków, zwane dalej „WZC''.

  2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”.

  3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, zwana dalej „Komisją Rewizyjną”.

 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok i rozpoczyna się 1 lipca, a kończy 30 czerwca.

 3. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może pełnić swoje obowiązki po ustaniu kadencji, za zgodą WZC, do czasu wyboru nowego Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, nie dłużej jednak niż przez okres 2 miesięcy od dnia ustania kadencji.

 4. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje WZC w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

 5. Nie można łączyć funkcji w Komisji Rewizyjnej i Zarządzie Stowarzyszenia.

 6. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy składu danego organu, chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

 7. Mandat Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa w toku kadencji w wypadku ustania jego członkostwa w Stowarzyszeniu, rezygnacji z funkcji, odwołania przez WZC lub nieuzyskania absolutorium.

 8. W przypadku wyboru Członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji odpowiednio Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, mandat tych osób wygasa z dniem 30 czerwca, z zastrzeżeniem ust. 3.

 9. Wniosek o odwołanie Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może złożyć Zarząd, Komisja Rewizyjna lub ¼ Członków Stowarzyszenia. Odwołanie z funkcji następuje w drodze uchwały WZC, podjętej kwalifikowaną większością ⅔ głosów w obecności, co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania.

 10. W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, uzupełnienie składu organu może nastąpić w drodze wyboru, którego dokonują pozostali jego Członkowie. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Wybrani w ten sposób Członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje do czasu najbliższego WZC.

 11. W przypadku wyboru Członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji odpowiednio Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, mandat tych osób wygasa z dniem 30 czerwca.

 

§ 10

 1. WZC jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W WZC biorą udział:

  1. Z głosem stanowiącym – Członkowie zwyczajni.

  2. Z głosem doradczym – Członkowie wspierający, osoby posiadające tytuł Członka honorowego oraz zaproszeni goście.

 2. WZC jest zwoływane, co najmniej dwa razy w roku akademickim, przez co rozumie się okres od 1 września do 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego, przez Członka Zarządu.

 3. Członek Zarządu zwołuje WZC, co najmniej na 21 dni przed jego terminem.

 4. Nadzwyczajne WZC może się odbyć w każdym czasie. Jest ono zwoływane przez Członka Zarządu z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek, co najmniej 1/4 Członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 5. WZC zwoływane jest przez Członka Zarządu poprzez drogę mailową, gdzie każdy Członek Stowarzyszenia otrzymuje informację o zwołaniu WZC.

 6. Do kompetencji WZC należy:

  1.       Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.

  2.       Uchwalanie zmian Statutu.

  3.       Uchwalanie regulaminów organów i regulaminów postępowania Stowarzyszenia.

  4.       Wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

  5.       Zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

  6.       Udzielanie absolutorium Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

  7.       Uchwalanie planu działania Stowarzyszenia.

  8.      Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

  9.       Podejmowanie uchwały w sprawie nadania tytułu członka honorowego.

  10. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków    Stowarzyszenia lub jego władze.

  11. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

  12. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

  13. Podejmowanie uchwały w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

§ 11

 1. Zarząd składa się z minimum 2 osób, w tym:

  1. Przewodniczącego.

  2. Członka Zarządu ds.  Finansów.

 2. Do kompetencji Zarządu należą:

  1. Realizacja celów Stowarzyszenia.

  2. Wykonywanie uchwał WZC.

  3. Przygotowanie planów działalności przed każdym semestrem.

  4. Reprezentowanie Stowarzyszenia.

  5. Kierowanie współpracą z innymi organizacjami.

  6. Zwoływanie WZC.

  7. Przyjmowanie i usuwanie Członków Stowarzyszenia.

 3. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, jest uprawnionych dwóch dowolnych Członków Zarządu.

 4. Zarząd nie otrzymuje wynagrodzenia za swoją pracę.

 

§ 12

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z  2 Członków.

 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia.

  2. Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie WZC oraz zebrania Zarządu.

  3. Składanie wniosków o absolutorium dla Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

  4. Składanie wniosków z kontroli podczas WZC.

  5. Składanie wniosków o usunięcie Członka Zarządu z pełnionej funkcji.

           4. Komisja Rewizyjna nie otrzymuje wynagrodzenia za swoją pracę.




 

Rozdział 5

Majątek Stowarzyszenia 

                                                                       § 13

 1. Majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd.

 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

2.1.  składki członkowskie,

2.2.  granty, dotacje, darowizny, spadki i zapisy,

2.3.  wpływy z ofiarności publicznej,

2.4.  wpływy z odpłatnej działalności statutowej.

3.  W razie rozwiązania Stowarzyszenia, majątek przeznacza się na cel wskazany w uchwale WZC.


 

Przepisy końcowe

§ 14

 1. Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością ⅔ głosów, przy obecności, co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania.

 2. Projekt zmian w Statucie należy złożyć na ręce Zarządu, przed rozpoczęciem WZC. Prawo do zgłoszenia projektu przysługuje Zarządowi, Komisji Rewizyjnej oraz ¼ Członków Stowarzyszenia.

 

§ 15

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały WZC, na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub ¼ Członków Stowarzyszenia podjętej większością kwalifikowaną ⅔ głosów w głosowaniu jawnym przy obecności, co najmniej ⅔ Członków uprawnionych do głosowania.