Wszystkie informacje znajdziecie na: https://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/po-powrocie-2021-22

 

Do rozliczenia się z BWZ UŁ po powrocie z częściowych studiów za granicą w ramach programu Erasmus+ wymagane są następujące dokumenty:

1. ORYGINALNE potwierdzenie pobytu, tzw. Confirmation z dokładnymi datami rozpoczęcia i zakończenia mobilności, podpisem i pieczęcią uczelni zagranicznej. Data wystawienia dokumentu nie możne być wcześniejsza niż 3 dni przed zakończeniem mobilności. Dokument powinien być wystawiony na papierze firmowym uczelni przyjmującej. Do wglądu: przykładowa treść Confirmation.

Z uwagi na dominującą formę pracy zdalnej na UŁ, prosimy o przesłanie oryginału potwierdzenia pobytu pocztą tradycyjną na adres: BWZ UŁ, ul. Uniwersytecka 3, 90-137 Łódź.

W przypadku, gdy z powodu zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, lub wystąpienia innych przeszkód, Uczestnik mobilności nie jest w stanie uzyskać oryginalnego zaświadczenia, Zobowiązany jest wystąpić do uczelni zagranicznej o przesłanie informacji potwierdzającej okres studiów zrealizowanych za granicą bezpośrednio na adres poczty elektronicznej Uczelni, tj. bwz@uni.lodz.pl, lub przedłożyć inny, wskazany przez UŁ dokument potwierdzający realizację studiów za granicą.

Na podstawie dostarczonego przez studenta zaświadczenia będzie wyliczona długość pobytu w uczelni zagranicznej oraz finalna wysokość stypendium Erasmus+ przy użyciu narzędzie KE: HE grant calculation MT+ przygotowanego do raportowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+. W przypadku gdy okres pobytu będzie krótszy niż okres 135 dni, na jaki była wypłacona 1 rata dofinansowania, student będzie proszony o zwrot części otrzymanej kwoty zgodnie z wyliczeniami ww. kalkulatora. Jeśli okres pobytu będzie dłuższy niż 135 dni to po rozliczeniu studenta z wymiany w BWZ UŁ będzie wypłacona 2 rata dofinansowania, której wysokość będzie wyliczona zgodnie z ww. kalkulatorem. Student może otrzymać dofinansowanie z funduszy UE lub PO WER na okres max. 150 dni (za 1 semestr), pod warunkiem rozliczenie się w BWZ UŁ z warunków umowy finansowej.

2. Transcript of Records (z notką od koordynatora wydziałowego/kierunkowego UŁ, o tym ile punktów ECTS zdobył student i czy tym samym zalicza mu się pobyt za granicą, może być kopia) przykładowy wzór Transcript of records. Kopia dokumentu może być przesłana pocztą elektroniczną na adres 1 z 3 pracowników BWZ UŁ: dorota.jachimek@uni.lodz.pl lub beata.kaminska@uni.lodz.pl lub gabriela.szkup@uni.lodz.pl po uzyskaniu rozliczenia efektów nauczania za granicą na Wydziale u koordynatora ECTS.

3. Learning Agreement for Studies (Before, During – jeśli były robione zmiany, After mobility) podpisane przez stronę zagraniczną i stronę polską (może być kopia). Ważne jest, aby była wypełniona tab. F w LAS w części After mobility – wypełnia koordynator wydziałowy lub koordynator kierunkowy ds. ECTS  na macierzystym wydziale UŁ.
Kopia dokumentu może być przesłana pocztą elektroniczną na adres pracownika BWZ UŁ: dorota.jachimek@uni.lodz.pl lub beata.kaminska@uni.lodz.pl lub gabriela.szkup@uni.lodz.pl.

4. Raport indywidualny online KE (ankieta stypendysty) – Student UŁ uczestniczący w mobilności Erasmus+ będzie zaproszony drogą e-mail do wypełnienia raportu końcowego, do którego link jest podany w treści korespondencji. Zadaniem studenta UŁ jest wypełnienie ankiety i  wysyłanie on-line. Zaproszenie wysyłane jest automatycznie po terminie zakończenia mobilności. Link podany w korespondencji zaczyna się od: http://ec.europa.eu/eusurvey/. Po 2-3 dniach od złożenia  ankiety przez studenta w systemie EU Survey, BWZ UŁ będzie miał podgląd do złożonej ankiety. Zaleca się wypełnienie ankiety po otrzymaniu Transcript of Records i rozliczeniu wyjazdu u koordynatora na macierzystym wydziale UŁ. 

Wzór Participant Report 
Wzór Participant Report Additional survey on recognition

UWAGA! Osoby, które nie doślą kompletu dokumentów w określonym w umowie terminie (max. 2 miesiące od końcowej daty mobilności potwierdzonej na Confirmation) i nie skontaktują się z BWZ celem poinformowania o przyczynach zaistniałej sytuacji, będą proszone o zwrot całkowitej sumy otrzymanego grantu!

Dodatkowo każdy student UŁ zobowiązany jest rozliczyć się z wyjazdu na częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+ na macierzystym Wydziale. Pytania w tej sprawie proszę kierować do koordynatora wydziałowego ds. programu Erasmus+ lub koordynatora kierunkowego ds. ECTS.

O częściowy zwrot kosztów podróży może się ubiegać tylko ten student, który dostarczył komplet dokumentów i rozliczył się z wyjazdu w BWZ UŁ.

O wysokości dofinansowania do kosztów podróży decydują Dziekani poszczególnych wydziałów na UŁ.

Aby móc ubiegać się o częściowy zwrot kosztów podróży należy wypełnić i wydrukować Oświadczenie o poniesionych kosztach podróży a następnie udać się z nim do BWZ (ul. Uniwersytecka 3, pok. nr 6) wraz z biletem/fakturą/potwierdzeniem rezerwacji wraz z kartą pokładową (z wypisanym imieniem i nazwiskiem, ceną biletu oraz trasą, czyli miejscem wyjazdu i przyjazdu) lub przesłać ww. dokumenty na adres 1 z 3 pracowników BWZ UŁ: gabriela.szkup@uni.lodz.pl lub  dorota.jachimek@uni.lodz.pl lub beata.kaminska@uni.lodz.pl.

Uwaga – częściowy zwrot kosztów podróży dotyczy tylko biletów zakupionych na przejazd/przelot zbiorowymi środkami transportu (autokar, pociąg, samolot, prom itp.). Osoby podróżujące samochodem nie mogą ubiegać się o to dofinansowanie.

Pytania dot. czasu oczekiwania na przelew zwrotu części kosztów podróży poniesionych przez studenta, proszę kierować do Dział Rachunkowości Zarządczej UŁ, Rektorat UŁ (ul. Narutowicza 68), III piętro, pokój nr 306, telefon: + 42 635 48 09).